портал в режимі тестування та наповнення
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Положення про Громадську раду

опубліковано 11 січня 2020 року 11:01

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при
Міністерстві у справах ветеранів України

 

І. Загальні положення

1. Громадська рада при Міністерстві у справах ветеранів України (далі – Громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації Міністерством у справах ветеранів України (далі – Міністерство) державної політики, шляхом налагодження системного діалогу між Міністерством та інститутами громадянського суспільства.

2. Положення про Громадську раду (далі – Положення) розробляється Міністерством разом з Громадською радою і затверджується Міністерством.

Положення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства протягом трьох робочих днів з дати його затвердження.

3. Розроблення та затвердження змін до Положення здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення.

4. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням, Регламентом Громадської ради та рішеннями Громадської ради.

5. Порядок організації роботи Громадської ради, підготовки та проведення її засідань, засідань постійних і тимчасових робочих органів та вирішення інших процедурних питань визначається Регламентом Громадської ради (далі – Регламент), який затверджується на її засіданні.

6. Громадська рада здійснює свою діяльність на засадах верховенства права, законності, прозорості і публічності, позапартійності, неупередженості, вільного волевиявлення та рівноправності членів, добровільності та професіоналізму, відкритості для суспільства та засобів масової інформації.

ІI. Завдання, функції та права Громадської ради

1. Основними завданнями Громадської ради є:

1) сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

2) сприяння врахуванню Міністерством громадської думки під час формування та реалізації державної політики;

3) сприяння залученню представників заінтересованих сторін до проведення консультацій з громадськістю та моніторингу результатів формування та реалізації державної політики;

4) проведення відповідно до законодавства громадського моніторингу за діяльністю Міністерства;

5) здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань формування та реалізації державної політики.

2. Громадська рада відповідно до своїх завдань:

1) заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Міністерства;

2) готує та подає Міністерству пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;

3) готує та подає Міністерству пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю, у тому числі щодо залучення представників заінтересованих сторін;

4) готує та подає Міністерству обов’язкові для розгляду пропозиції, висновки, аналітичні матеріали щодо вирішення питань у відповідній сфері, підготовки проектів нормативно-правових актів, удосконалення роботи Міністерства;

5) проводить громадський моніторинг за врахуванням Міністерством пропозицій та зауважень громадськості, забезпеченням ним прозорості та відкритості своєї діяльності, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) здійснює громадський контроль за витрачанням коштів Державного бюджету України, головним розпорядником яких є Міністерство;

7) обирає з числа її членів двох представників, які за запитом Міністерства можуть бути включені до складу дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ Міністерства;

8) обирає з її членів представників, які за запитом Міністерства можуть брати участь у міжвідомчих робочих групах та інших робочих групах стосовно питань, які стосуються компетенції Міністерства;

9) обирає з її членів експертів у відповідній сфері, які за запитом конкурсної комісії Міністерства для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій “Б” і “В”, можуть бути залучені до її роботи для проведення оцінки за результатами розв’язання ситуаційних завдань та проведення співбесіди щодо відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам;

10) обирає з її членів представників, які за запитом Міністерства можуть бути включені до складу комітету з відбору представників громадських об’єднань до складу конкурсної комісії Міністерства для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій “Б” і “В”;

11) обговорює із залученням представників інститутів громадянського суспільства, засобів масової інформації, громадян України питання пов’язані з діяльністю Міністерства, зокрема забезпечення відкритості та прозорості діяльності Міністерства та надає відповідні рекомендації;

12) бере участь у формуванні державних цільових програм та заходів, які належать до компетенції Міністерства та нагляді за їх виконанням;

13) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань у сфері діяльності Міністерства;

14) підтримує розвиток та організацію обміну міжнародним досвідом з питань діяльності Міністерства, діяльності громадських об’єднань та їх взаємодії з органами влади;

15) інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання, подає в обов’язковому порядку відповідні відомості Міністерству для оприлюднення на його офіційному веб-сайті та будь-яким іншим способом;

16) збирає, узагальнює та подає Міністерству пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

17) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

18) вчиняє інші дії та проводить заходи, що не заборонені законом, задля досягнення мети Громадської ради та виконання взятих на себе завдань.

3. У процесі виконання покладених на неї завдань Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо), утворювати дискусійні платформи (у тому числі електронні);

2) залучати до своєї роботи працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші публічні заходи;

4) отримувати в установленому порядку від Міністерства, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

5) отримувати від Міністерства проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій;

6) проводити відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності Міністерства та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів, проектів нормативно-правових актів, розроблених Міністерством;

7) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян до Громадської ради з питань, що належать до її компетенції, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;

8) отримувати від Міністерства інформацію про заходи (наради, апаратні наради, засідання колегій, робочі групи тощо), що проводяться Міністерством та його структурними підрозділами та за погодженням Міністерства делегувати представників Громадської ради для участі у заходах (нарадах, апаратних нарадах, засіданнях колегій, робочих групах тощо), що проводяться Міністерством та його структурними підрозділами, у тому числі делегувати представників для участі у міжвідомчих нарадах, робочих групах, які створює, координує Міністерство;

9) приймати рішення щодо припинення членства в Громадській раді відповідно до Положення та Регламенту Громадської ради;

10) надавати пропозиції щодо переліку представників заінтересованих сторін, думку яких необхідно врахувати на етапі формування та реалізації державної політики у сфері компетенції Міністерства;

11) готувати експертні пропозиції, висновки, аналітичні матеріали, результати досліджень з питань формування та реалізації державної політики у сфері компетенції Міністерства.

4. Громадська рада зобов’язана:

1) вживати заходів для забезпечення конституційного права громадян на участь в управлінні державними справами через співпрацю з Міністерством у сфері, що належить до його компетенції;

2) здійснювати свою діяльність та будувати співпрацю на засадах активності, ефективності, результативності, відкритості, прозорості та публічності;

3) при здійсненні своєї діяльності дотримуватись чинного законодавства України;

4) надавати висновки стосовно проектів нормативно-правових актів, які надійшли від Міністерства для консультацій з громадськістю.

5. Громадська рада вчиняє інші дії та проводить заходи, що не заборонені законом, задля досягнення мети Громадської ради та виконання взятих на себе завдань.


ІII. Повноваження членів Громадської ради
та порядок припинення членства

1. Члени Громадської ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

2. Членство в Громадській раді є індивідуальним. Члени Громадської ради не мають права делегувати свої повноваження щодо участі у засіданнях Громадської ради та право голосу на них іншим особам, у тому числі іншим членам Громадської ради. У разі відсутності члена Громадської ради на засіданні він має право висловити свою позицію у письмовій формі.

3. Члени Громадської ради мають право:

1) брати участь у та голосувати на засіданнях Громадської ради, в тому числі дистанційно, за допомогою засобів електронного зв’язку;

2) обирати і бути обраними до керівних, робочих і тимчасових органів Громадської ради;

3) вносити свої пропозиції до порядку денного засідання Громадської ради, пропонувати проекти рішень або висновків Громадської ради;

4) доступ в установленому порядку до приміщень, в яких розміщено Міністерство;

5) доступу до всієї вхідної та вихідної кореспонденції Громадської ради;

6) брати участь у роботі не більше двох експертних груп з правом голосу;

7) брати участь у роботі тимчасових органів Громадської ради з правом голосу;

8) ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

9) отримувати поточну інформацію про діяльність Громадської ради від її керівництва та робочих органів.

4. Член Громадської ради зобов’язаний:

1) мати активну громадянську позицію, ефективно та активно брати участь у діяльності Громадської ради;

2) ініціювати, розробляти та впроваджувати силами інституту громадянського суспільства, що його делегував, проекти та заходи, спрямовані на забезпечення діяльності Громадської ради;

3) брати участь у засіданнях Громадської ради, не запізнюватися на них і не пропускати їх без поважних причин;

4) брати активну участь у роботі та бути постійним членом одного з комітетів Громадської ради;

5) узгоджувати з керівництвом або засіданням Громадської ради свої дії, що вчиняються від імені Громадської ради, та отримувати від керівництва та/або засідань повноваження на виконання зазначених дій;

6) добросовісно, вчасно та якісно виконувати рішення Громадської ради та доручення її голови і керівних органів;

7) сприяти формуванню позитивного іміджу Громадської ради, активно пропагувати та інформувати громадськість про її діяльність, можливості, досягнення тощо;

8) у разі отримання інформації, що належить до компетенції Громадської ради, у тому числі щодо можливих порушень законодавства чи подій, що можуть мати великий суспільний резонанс, – негайно повідомити про це Громадську раду в особі її голови у письмовій формі або за допомогою електронних засобів зв’язку;

9) дотримуватися вимог чинного законодавства, ділового етикету, норм етики та моралі під час роботи в Громадській раді;

10) утримуватися від дій, які можуть заподіяти шкоду Громадській раді та Міністерству, їх діловій репутації;

11) сприяти налагодженню комунікацій між Громадською радою та Міністерством, іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, засобами масової інформації, інститутами громадянського суспільства тощо.

5. Член Громадської ради має право виступати, виконувати інші представницькі функції від імені Громадської ради за умови отримання на це відповідних повноважень.

6. Припинення членства в Громадській раді:

6.1. Членство в Громадській раді припиняється достроково на підставі рішення Громадської ради у разі:

систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я.

Пропозицію щодо припинення членства у Громадській раді вносить голова Громадської ради.

6.2. Членство в Громадській раді припиняється без прийняття рішення Громадської ради у разі:

подання членом Громадської ради відповідної заяви – з дня надходження відповідної заяви;

надходження від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, повідомлення про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді – з дня надходження відповідного повідомлення;

обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування – з дня набуття ним повноважень на виборній посаді або з дня призначення на відповідну посаду;

державної реєстрації рішення про припинення інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради, – з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради, а також у разі визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним - з дня набрання законної сили рішенням суду;

смерті члена Громадської ради – з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.

За підстав, визначених абзацами четвертим – сьомим цього підпункту членство в Громадській раді припиняється у разі отримання Міністерством відповідної інформації.

У разі дострокового припинення будь-якою особою членства у Громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу Громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах або рейтингового електронного голосування. Відповідне рішення приймається на найближчому засіданні Громадської ради.

У разі коли наступними за рейтингом є двоє або більше кандидатів з однаковою кількістю балів, введення до складу Громадської ради здійснюється шляхом голосування членів Громадської ради за кожного із кандидатів. У такому разі до складу Громадської ради вважається обраним той кандидат, який набрав більшу кількість голосів порівняно з іншим кандидатом.

Зміни у складі Громадської ради затверджуються у строк, що не перевищує семи робочих днів з дня отримання протоколу засідання Громадської ради, наказом Міністерства на підставі протоколу засідання Громадської ради, а також у разі настання обставин, визначених абзацами другим – сьомим цього підпунктку. Міністерство оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з дати їх затвердження.

Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень Громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів Громадської ради становить менше половини від її загального складу, Міністерство вживає заходів для приведення кількісного складу Громадської ради у відповідність із кількісним складом, визначеним ініціативною групою, в порядку, встановленому цим Положенням.

IV. Організаційні засади діяльності Громадської ради

1. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативи голови Громадської ради, Міністра у справах ветеранів України (далі – Міністр) або однієї третини загального складу її членів.

Повідомлення про скликання засідань громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міністерства.

Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні (у тому числі дистанційно) не менш як половина її членів від загального складу.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу Міністр, його заступники або інший уповноважений представник МіністерстваНа запрошення голови або не менше ніж трьох членів Громадської ради у засіданнях Громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами Громадської ради.

Громадська рада може схвалювати пропозиції та рекомендації з окремих питань шляхом опитування її членів у письмовому або електронному вигляді.

2. Основними засадами діяльності Громадської ради є проведення її засідань гласно з можливістю фіксування технічними засобами, а також відкритої трансляції засідання.

3. У разі неможливості члена Громадської ради бути присутнім на її засіданні (з поважних причин) допускається дистанційна участь у засіданні за допомогою засобів інтернет-зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм.

Визначення електронного засобу зв’язку, спосіб голосування для дистанційної участі та електронну ідентифікацію членів Громадської ради здійснює Секретаріат.

Для дистанційної участі член Громадської ради має письмово надати Секретаріату ідентифікаційні дані особи (електронні адреси, профілі на веб-сайтах та інше), які дозволять провести електронну ідентифікацію.

Інформація про дистанційну участь та за допомогою якої комп’ютерної програми відбулося засідання фіксується у протоколі засідання Громадської ради.

Засідання Громадської ради можуть проводитись як за безпосередньої участі членів, так і за допомогою інтернет-зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає голова Громадської ради та повідомляє членів Громадської ради про обрану форму засідання не пізніше ніж за два дні до визначеної дати проведення засідання. Про форму засідання обов’язково вказується у протоколі.

4. Рішення Громадської ради, постійних і тимчасових робочих органів ухвалюються колегіально відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, що беруть участь у засіданні (у тому числі дистанційно), та оформлюється письмово. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

За результатами засідання Громадської ради оформляється протокол, який підписується головою Громадської ради та секретарем Громадської ради.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Міністерством.

Рішення Міністерства, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте Міністерством рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

5. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до річного плану. Річний план новоствореної Громадської ради затверджується протягом трьох місяців з дати затвердження складу Громадської ради.

На засіданні Громадської ради, яке проводиться за участю представників Міністерства у І кварталі кожного року, обговорюється Звіт про виконання Плану роботи Громадської ради за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний план роботи Громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження від громадської ради.

 

V. Керівні та робочі органи Громадської ради

1. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів Громадської ради, на її першому засіданні, шляхом рейтингового голосування.

Голова громадської ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування на засіданні Громадської ради.

Повноваження голови Громадської ради або заступника голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у Громадській раді, а також у разі висловлення йому недовіри Громадською радою.

У разі дострокового припинення повноважень голови Громадської ради наступний голова Громадської ради обирається на черговому засіданні Громадської ради відповідно до цього Положення.

У разі припинення повноважень голови Громадської ради до обрання нового голови Громадської ради його обов’язки виконує заступник голови Громадської ради, а у разі відсутності заступника голови Громадської ради - визначений рішенням Громадської ради член Громадської ради.

2. Голова Громадської ради:

1) організовує діяльність Громадської ради;

2) організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

3) підписує протоколи засідань Громадської ради;

4) вносить пропозиції щодо створення робочих органів Громадської ради;

5) підписує документи від імені Громадської ради;

6) представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

7) може брати участь у засіданнях колегії Міністерства з правом дорадчого голосу.

3. Секретар Громадської ради обирається на першому засіданні Громадської ради за пропозицією голови Громадської ради.

4. Секретар Громадської ради:

1) організовує роботу Секретаріату з планування, своєчасної та якісної підготовки матеріалів (проектів документів, питань порядку денного) до засідань Громадської ради;

2) контролює виконання плану роботи Громадської ради,

3) інформує членів Громадської ради про результати виконання прийнятих нею рішень,

4) інформує громадськість про діяльність Громадської ради;

5) за дорученням голови Громадської ради забезпечує взаємодію з відповідними підрозділами Міністерства щодо підготовки засідань та реалізації рішень Громадської ради;

6) підписує протоколи засідань Громадської ради;

7) виконує інші функції відповідно до покладених на Секретаріат завдань.

5. За заявою Громадської ради Міністр може покласти функції секретаря Громадської ради на представника Міністерства.

6. Заступник голови Громадської ради:

1) у разі відсутності голови скликає та веде засідання Громадської ради,

2) забезпечує та координує діяльність закріплених за ним напрямів роботи та експертних груп (комісій, робочих груп тощо) Громадської ради,

3) організовує вивчення та дослідження громадської думки щодо відповідних напрямів роботи Громадської ради,

4) вносить пропозиції при підготовці порядку денного засідання Громадської ради;

5) вчиняє інші дії, узгоджені з головою Громадської ради, відповідно до завдань, що покладені на нього Громадською радою.

7. За рішенням Громадської ради створюється постійно діючий робочий орган – Секретаріат, який забезпечує організаційні, інформаційні та матеріально-технічні функції діяльності Громадської ради.

Секретаріат Громадської ради складається з голови Секретаріату (секретаря Громадської ради) та одного або більше членів Секретаріату.

Секретаріат Громадської ради, відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує поточну діяльність Громадської ради;

2) забезпечує ведення протоколів засідань Громадської ради;

3) забезпечує здійснення діловодства в Громадській раді;

4) здійснює підрахунок голосів на засіданнях;

5) організовує розгляд звернень громадян до Громадської ради;

6) виконує інші функції, необхідні для ефективного забезпечення здійснення Громадською радою своїх повноважень.

8. У період між засіданнями Громадської ради колегіальним керівним органом Громадської ради є Правління Громадської ради. Правління утворюється для вирішення поточних та невідкладних питань організації та координації роботи Громадської ради. До складу Правління за посадами входять голова та заступник голови Громадської ради, голова Секретаріату, координатори експертних груп. Інші особи можуть входити до складу Правління лише за рішенням Громадської ради.

9. Правління Громадської ради відповідно до покладених на нього завдань:

1) вирішує всі поточні питання Громадської ради, що не належать до її виключної компетенції;

2) забезпечує виконання рішень та плану роботи Громадської ради;

3) розглядає висновки, звіти та звернення голів постійних комісій та тимчасових органів Громадської ради;

4) визначає та делегує осіб, які можуть представляти Громадську раду у відносинах з державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями тощо при розгляді та вирішенні конкретних питань;

5) виконує інші функції, необхідні для забезпечення покладених на Правління завдань.

10. Засідання Правління скликаються головою Громадської ради за необхідності або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Правління, про що Секретаріатом оголошується не пізніше ніж за дві доби, а за згодою членів Правління – раніше вказаного терміну.

11. Рішенням Громадської ради утворюються робочі органи Громадської ради – експертні групи з числа членів Громадської ради. Кількість експертних груп та їх назву визначає Громадська рада шляхом відкритого голосування.

Кількісний склад експертної групи не може бути меншим ніж п’ять членів зі складу Громадської ради.

Персональний склад кожної експертної групи визначається самими членами Громадської ради з урахуванням побажання кожного члена Громадської ради та оприлюднюється на її засіданні.

Засідання експертних груп проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Громадської ради, плану роботи відповідної експертної групи та по мірі необхідності, але не рідше двох разів на квартал. Залучені до складу експертної групи інші члени Громадської ради та особи, які не є членами Громадської ради, користуються на засіданнях експертних груп правом дорадчого голосу.

Експертну групу очолює координатор, який обирається на першому засіданні відповідної експертної групи з числа її членів.

12. Координатор експертної групи:

1) здійснює організацію і планування діяльності експертної групи;

2) здійснює організацію документообігу в експертній групі та протокольне оформлення його рішень;

3) може ініціювати утворення спільної робочої групи за участю представників інших експертних груп, працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, а також окремих фахівців.

 

VI. Формування Громадської ради

1. Склад Громадської ради може формуватися шляхом рейтингового голосування на установчих зборах або рейтингового електронного голосування.

Рішення про спосіб формування складу Громадської ради приймається Міністерством.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, а саме: громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку.

До складу громадської ради при Міністерстві можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення Міністерством повідомлення про формування складу громадської ради провадять свою діяльність, реалізують свої проекти у сфері, пов’язаній з діяльністю Міністерства, що підтверджується інформацією про результати діяльності інституту громадянського суспільства, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

Під провадженням інститутом громадянського суспільства діяльності у сфері, що пов’язана з діяльністю Міністерства, розуміється проведення інститутом громадянського суспільства заходів, досліджень, надання послуг, реалізація проектів тощо з питань, пов’язаних з визначеною законодавством сферою діяльності Міністерства.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у відповідних сферах, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проектів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення Міністерством повідомлення про формування складу громадської ради.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу Громадської ради.

До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

Кількісний склад громадської ради визначається утвореною Міністерством ініціативною групою та не може становити більше ніж 35 осіб.

Якщо кількість кандидатів до складу Громадської ради дорівнює або менше її кількісного складу, визначеного ініціативною групою, рейтингове голосування на установчих зборах або рейтингове електронне голосування не проводиться. У такому разі всі кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам, вважаються обраними до складу Громадської ради.

2. Для формування складу Громадської ради Міністерство не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі – ініціативна група).

Якщо повноваження Громадської ради не були припинені достроково, ініціативна група утворюється Міністерством не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

Персональний склад ініціативної групи визначається Міністерством з урахуванням пропозицій представників інститутів громадянського суспільства.

Кількісний склад ініціативної групи не може становити більше ніж вісім осіб і формується на паритетних засадах з представників органу виконавчої влади та представників інститутів громадянського суспільства.

Інформацію про персональний склад ініціативної групи орган виконавчої влади оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

Ініціативна група розпочинає свою роботу не пізніше ніж через три робочих дні з дня затвердження Міністерством її персонального складу.

Формою роботи ініціативної групи є засідання. Засідання ініціативної групи є правоможним за умови присутності на ньому більше ніж половини членів ініціативної групи.

Голова та секретар ініціативної групи обираються на першому засіданні з числа її членів відкритим голосуванням.

Засідання ініціативної групи веде голова, а у разі його відсутності - секретар ініціативної групи.

Рішення ініціативної групи приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів ініціативної групи. У разі рівного розподілу голосів під час голосування вирішальним для прийняття рішення є голос голови ініціативної групи.

Засідання ініціативної групи проводяться відкрито.

Повноваження ініціативної групи припиняються з дня затвердження Міністерством складу Громадської ради.

3. Міністерство не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та будь-яким іншим способом повідомлення про спосіб формування складу громадської ради та її кількісний склад.

У повідомленні зазначаються:

орієнтовна дата, час, місце, порядок проведення установчих зборів або орієнтовні строки проведення рейтингового електронного голосування;

вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких вони делегують до складу Громадської ради;

перелік документів, які необхідно подати кандидатам разом із заявою для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні;

строк подання документів;

відомості про склад ініціативної групи;

прізвище, ім’я, електронна адреса, номер телефону відповідальної особи.

4. Для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

1) прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

2) заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, підписана ним особисто;

3) біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

 4) відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення Міністерством повідомлення про формування складу Громадської ради;

5) відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

6) мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу Громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

7) фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді.

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

Приймання заяв для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні завершується за 30 календарних днів до дати їх проведення.

Якщо останній день приймання заяв припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем подання документів вважається перший за ним робочий день.

Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

У разі виявлення невідповідності документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам, ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування інформує в електронній формі про таку невідповідність інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо усунення виявлених недоліків протягом п’яти календарних днів.

 5. Інформація про інститут громадянського суспільства перевіряється ініціативною групою:

1) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

2) в інших відкритих джерелах.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність установленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає список кандидатів до складу Громадської ради, які можуть брати участь в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні, із зазначенням підстави для відмови.

Рішення ініціативної групи може бути оскаржене до Міністерства, а також у судовому порядку.

Заяви та документи, що до них додаються, зберігаються в Міністерстві протягом двох років з дати затвердження складу громадської ради.

6. Не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування Міністерство на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює:

1) список кандидатів до складу Громадської ради;

2) біографічні довідки, фото та мотиваційні листи кандидатів до складу Громадської ради;

3) відомості за останні шість місяців до дати оприлюднення Міністерством повідомлення про формування складу громадської ради щодо результатів діяльності інститутів громадянського суспільства, представники яких є кандидатами до складу громадської ради, а також посилання на офіційні веб-сайти інститутів громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (у разі наявності);

4) список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні із зазначенням підстав для відмови;

5) уточнену інформацію про дату, час, місце проведення установчих зборів, строки проведення рейтингового електронного голосування.

7. Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні є:

1) невідповідність документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам пункту 4 цього розділу Положення;

2) неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів (відомостей) встановленим цим Положенням вимогам у визначений ініціативною групою строк;

3) невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, установленим пунктом 1 цього розділу Положення;

4) недостовірність інформації, що міститься в документах (відомостях), поданих для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні;

5) відмова інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника від участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні шляхом надсилання Міністерству офіційного листа;

6) перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника, у процесі припинення.

7. Формування Громадської ради на установчих зборах здійснюється шляхом рейтингового голосування за внесених інститутами громадянського суспільства кандидатів до складу Громадської ради, які особисто присутні на установчих зборах.

Учасниками установчих зборів є кандидати до складу Громадської ради, які допускаються до зборів після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, відкритим голосуванням з числа кандидатів до складу Громадської ради обираються члени лічильної комісії, голова зборів, секретар, заслуховується інформація уповноваженого представника ініціативної групи щодо підготовки установчих зборів, а також обирається склад Громадської ради.

Рейтингове голосування здійснюється шляхом письмового заповнення учасником установчих зборів бюлетенів для голосування, виготовлення яких забезпечується Міністерством.

У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища, імена, по батькові всіх кандидатів до складу Громадської ради, допущених до участі в установчих зборах, а також найменування інституту громадянського суспільства, який вони представляють. Бюлетень заповнюється шляхом обов’язкового проставлення учасником установчих зборів позначок біля прізвищ, імен, по батькові обраних кандидатів до складу Громадської ради у кількості, що відповідає визначеному кількісному складу Громадської ради. Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, вважається недійсним.

Участь у голосуванні за довіреністю не допускається.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито у присутності учасників установчих зборів.

8. Рішення установчих зборів оформлюється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається до Міністерства.

Міністерство оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з дати його надходження.

9. Рейтингове електронне голосування відбувається у визначений Міністерством строк з використанням інформаційно-комунікативних технологій, у тому числі через офіційний веб-сайт Міністерства, у порядку, визначеному Міністерством.

Під час проведення рейтингового електронного голосування повинні бути забезпечені:

відкритий код системи голосування;

безоплатність доступу та використання обраної Міністерством інформаційно-комунікативної технології для голосування;

електронна реєстрація осіб для участі в голосуванні;

неможливість автоматичного введення інформації, в тому числі щодо голосування, без участі особи;

фіксація дати і часу голосування, можливість ознайомлення з ходом голосування та зарахуванням голосів (без розголошення персональних даних осіб, які проголосували);

відкритий протокол у форматі, що дає змогу автоматизовано його обробляти електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання (електронний документ, який може бути завантажений, або інтерфейс прикладного програмування) для надання можливості перевірки та альтернативного підрахунку голосів.

Рейтингове електронне голосування щодо формування складу Громадської ради при Міністерстві здійснюється громадянами незалежно від місця проживання.

Кожен громадянин, який бере участь в рейтинговому електронному голосуванні, може проголосувати лише один раз та за ту кількість кандидатів до складу громадської ради, що визначена ініціативною групою як кількісний склад громадської ради.

Рейтингове електронне голосування за кандидатів до складу громадської ради здійснюється протягом строку, визначеного Міністерством, але не менше трьох діб без перерви.

Підрахунок голосів під час рейтингового електронного голосування та формування рейтингу представників інститутів громадянського суспільства здійснюється в автоматичному режимі.

Обраними до складу Громадської ради за результатами рейтингового електронного голосування вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

Інформація про кількість голосів, поданих за кожного кандидата під час рейтингового електронного голосування, оприлюднюється Міністерством на своєму офіційному веб-сайті.

10. Якщо за підсумками рейтингового голосування на установчих зборах або рейтингового електронного голосування кількість кандидатів до складу Громадської ради перевищує визначений ініціативною групою кількісний склад громадської ради, серед кандидатів, які набрали однакову найменшу кількість голосів, у той самий спосіб проводиться повторне рейтингове голосування.

11. Міністерство на підставі протоколу установчих зборів або результатів рейтингового електронного голосування затверджує склад Громадської ради у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дати проведення установчих зборів, рейтингового електронного голосування (за умови відсутності спорів щодо формування складу громадської ради) і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з дати затвердження.

12. Строк повноважень складу Громадської ради становить два роки з дня затвердження Міністерством її складу.

 

VII. Дострокове припинення діяльності Громадської ради

1. Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється у разі:

1) коли засідання Громадської ради не проводилися протягом шести місяців;

2) відсутності затвердженого річного плану роботи Громадської ради;

3) відсутності звіту громадської ради щодо виконання річного плану роботи, передбаченого цим Положенням;

4) прийняття відповідного рішення на її засіданні;

5) реорганізації або ліквідації Міністерства.

2. Рішення про припинення діяльності Громадської ради оформляється наказом Міністерства.

3. У разі припинення діяльності Громадської ради з підстав, передбачених підпунктами 1-4 пункту 1 цього розділу Положення, Міністерство утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради.

 

VIII. Інформування про діяльність
та матеріально-технічне забезпечення Громадської ради

1. Положення про Громадську раду, склад Громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства в розділі “Громадська рада”.

На офіційному веб-сайті Міністерства та в інший прийнятний спосіб оприлюднюються річний план роботи Громадської ради та звіт про його виконання.

Відповідальність за достовірність відомостей несуть Міністерство та Громадська рада

2. Забезпечення Секретаріату Громадської ради приміщенням для роботи ради та проведення її засідань, а також у разі можливості засобами зв’язку здійснюється Міністерством.

Відповідальність за збереження наданих Міністерством в тимчасове користування Секретаріату Громадської ради приміщень, майна тощо несе голова Громадської ради.

Відповідальність за достовірність відомостей несуть орган виконавчої влади та громадська рада.

3. Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням.

 

 

Голова Громадської ради                                                    Шатровський Д. О.

 

 

Секретар Громадської ради                                                Кузьменко В. М.


Наказ Про внесення змін до положення про Громадську раду від 27.05.2020 № 107.PDF

Положення затерджено Наказ Мінветеранів від 5 лютого 2020 року № 20

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux